xx鐢电珵缃戝潃

xx鐢电珵缃戝潃

褰撳墠浣嶇疆锛棣栭〉  xx鐢电珵缃戝潃

锛堜竴锛墄x鐢电珵缃戝潃锛25涓級

 

1

鍏氬鍔炲叕瀹わ紙鏍¢暱鍔炲叕瀹わ級

寰峰緥椋庯細0539-7258000

 

閭锛bgs@lyu.edu.cn

 

2

绾銆佺洃瀵熶笓鍛樺姙鍏锛堝悎缃诧級

 寰峰緥椋庯細0539-7258030

 

 閭锛jw@lyu.edu.cn

 

3

缁勭粐閮紙鍏氭牎锛夈佹満鍏冲厷濮旓紙鍚堢讲锛

 寰峰緥椋庯細0539-7258050

 

 閭锛zzb@lyu.edu.cn

 

4

瀹d紶閮锛堟柊闂讳腑蹇冿級

 寰峰緥椋庯細0539-7258060

 

 閭锛xcb@lyu.edu.cn

 

5

缁熸垬閮

 寰峰緥椋庯細0539-7258070

 

 閭锛tzb@lyu.edu.cn

 

6

瀛︾敓宸ヤ綔閮紙澶勶級
  锛灏变笟鎸囧涓績姝﹁閮

 寰峰緥椋庯細0539-7258080

 

 閭锛xgch@lyu.edu.cn

 

7

鍥㈠

 寰峰緥椋庯細0539-7258090

 

 閭锛tw@lyu.edu.cn

 

8

宸ヤ細锛堝コ宸ュ銆佽鐢熷姙锛

 寰峰緥椋庯細0539-7258100

 

 閭锛gh@lyu.edu.cn

 

9

绂婚浼戜汉鍛樺伐浣滃

 寰峰緥椋庯細0539-7258118

 

 閭锛ltxc@lyu.edu.cn

 

10

瀹堝崼澶

 寰峰緥椋庯細0539-7258123

 

 閭锛bwc@lyu.edu.cn

 

11

鍙戝睍瑙勫垝澶勶紙鏀跨瓥鐮旂┒瀹わ級

 寰峰緥椋庯細0539-7258130

 

 閭锛ghc@lyu.edu.cn

 

12

鏁欏姟澶勶紙鏁欏笀鍙戝睍涓績锛

 寰峰緥椋庯細0539-7258150

 

 閭锛jwc@lyu.edu.cn

 

13

鏁欏璐ㄩ噺鐩戠潱涓庤瘎浼板姙鍏

 寰峰緥椋庯細0539-7258160


14

鐮旂┒鐢熷伐浣滈儴锛堝锛夛紙瀛︾寤鸿鍔炲叕瀹わ級

 寰峰緥椋庯細0539-7258860

 

 閭锛yjsc@lyu.edu.cn

 

15

绉戝鎶鏈

 寰峰緥椋庯細0539-7258170

 

 閭锛kyc@lyu.edu.cn

 

16

绀句細绉戝澶

 寰峰緥椋庯細0539-7258180

 

 閭锛skc@lyu.edu.cn

 

17

绀句細鏈嶅姟澶

 寰峰緥椋庯細0539-7258190

 

 閭锛shfwc@lyu.edu.cn

 

18

浜轰簨澶勶紙鏁欏笀宸ヤ綔閮級

 寰峰緥椋庯細0539-7258200

 

 閭锛rsc@lyu.edu.cn

 

19

鍥介檯浜ゆ祦涓庡悎浣滃

 寰峰緥椋庯細0539-7258210

 

 閭锛wsc@lyu.edu.cn

 

20

鎷涚敓鍔炲叕瀹

 寰峰緥椋庯細0539-7258220

 

 閭锛zsb@lyu.edu.cn

 

21

璐㈠姟澶

 寰峰緥椋庯細0539-7258260

 

 閭锛cwc@lyu.edu.cn

 

22

瀹¤澶

 寰峰緥椋庯細0539-7258270

 

 閭锛sjc@lyu.edu.cn

 

23

璧勪骇绠$悊澶

 寰峰緥椋庯細0539-7258280

 

 閭锛gzc@lyu.edu.cn

 

24

鍚庡嫟绠$悊澶

 寰峰緥椋庯細0539-7258290

 

 閭锛hqjjc@lyu.edu.cn

 

25

鍩哄缓澶

 寰峰緥椋庯細0539-7258300

 

 閭锛jjc@lyu.edu.cn

 

锛堜簩锛夋暀杈呮満鏋勶紙5涓級1

鍥句功棣

 寰峰緥椋庯細0539-7258310

 

 閭锛tsg@lyu.edu.cn

 

2

缃戠粶涓績

 寰峰緥椋庯細0539-7258320

 

 閭锛wlzx@lyu.edu.cn

 

3

绔嬪紓鍒涗笟瀛﹂櫌

 寰峰緥椋庯細0539-7258330

 

 閭锛cxcy@lyu.edu.cn

 

4

妗f棣

 寰峰緥椋庯細0539-7258350

 

 閭锛zds@lyu.edu.cn

 

5

瀛︽姤缂栬緫閮

 寰峰緥椋庯細0539-7258360

 

閭锛xb@lyu.edu.cn杩斿洖鍘熷浘
/